Actions

बृहत्‌ क्षेत्र समास

From जैनकोषत्रिलोकप्रज्ञप्ति के समक्षक, पाँच अधिकार तथा ६५६ प्राकृत गाथाबद्ध, त्रिलोक प्ररूपक, श्वेताम्बर ग्रन्थ । रचयिता जिनभद्र गणी क्षमश्रमण (वि. ६२०) जै. /२/६२ ।

Previous Page Next Page