Actions

बृहत्‌ संग्रहिणी सूत्र

From जैनकोषजिनभद्र गणी क्षमाश्रमण (वि. ६२०) द्वारा रचित प्राकृत भाषाबद्ध श्वेताम्बर ग्रन्थ । अपर नाम संघायमी । (जै. /२/६२) ।

Previous Page Next Page