Actions

ब्रह्मविद्या

From जैनकोषआ. मल्लिषेण (ई. ११२८) द्वारारचित संस्कृत छन्दबद्ध आध्यात्मिक ग्रन्थ ।

Previous Page Next Page