आतम अनुभव सार हो, अब जिय सार हो, प्राणी

From जैनकोष

Revision as of 09:07, 15 February 2008 by 76.211.231.33 (talk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

आतम अनुभव सार हो, अब जिय सार हो, प्राणी
विषय भोगफेणने तोहि काट्यो, मोह लहर चढ़ी भार हो ।।आतम. ।।१ ।।
याको मंत्र ज्ञान है भाई, जप तप लहरिउतार हो ।।आतम. ।।२ ।।
जनमजरामृत रोग महा ये, तैं दुख सह्यो अपार हो ।।आतम. ।।३ ।।
`द्यानत' अनुभव-औषध पीके, अमर होय भव पार हो ।।आतम. ।।४ ।।