सूत्रपाहुड़ देशभाषामय वचनिका मंगलाचरण

From जैनकोष

दोहा
वीर जिनेश्वर को नमूं गौतम गणधर लार ।
काल पञ्‍चमा आदि मैं भए सूत्रकरतार ॥१॥Next Page