सुजोक

Asthma - श्‍वास कष्‍ट (अस्‍थमा,दमा)

From जैनकोष

==== Asthma ====

श्‍वास कष्‍ट (अस्‍थमा,दमा)

104-1-1.PNG

104-1-2.PNG