एकानंत

From जैनकोष( जंबूदीव-पण्णत्तिसंगहो / प्रस्तावना 105) Unidirectional finite.


पूर्व पृष्ठ

अगला पृष्ठ