जीव! तैं मूढ़पना कित पायो

From जैनकोष

Revision as of 00:53, 16 February 2008 by 76.211.231.33 (talk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

जीव! तैं मूढ़पना कित पायो
सब जग स्वारथको चाहत है, स्वारथ तोहि न भायो।।जीव. ।।
अशुचि अचेत दुष्ट तनमांही, कहा जान विरमायो ।
परम अतिन्द्री निजसुख हरिकै, विषय रोग लपटायो ।।जीव. ।।१ ।।
चेतन नाम भयो जड़ काहे, अपनो नाम गमायो ।
तीन लोकको राज छांडिके, भीख मांग न लजायो ।।जीव. ।।२ ।।
मूढ़पना मिथ्या जब छूटै, तब तू संत कहायो ।
`द्यानत' सुख अनन्त शिव विलसो, यों सद्गुरु बतलायो ।।जीव. ।।३ ।।