चेतन तैं यौं ही भ्रम ठान्यो

From जैनकोष

चेतन तैं यौं ही भ्रम ठान्यो, ज्यों मृग मृगतृष्णा जल जान्यो ।
ज्यौं निशितममैं निरख जेवरी, भुजंग मान नर भय उर आन्यो ।।
ज्यौं कुध्यान वश महिष मान निज, फंसि नर उरमाहीं अकुलान्यौ ।
त्यौं चिर मोह अविद्या पेर्यो, तेरों तैं ही रूप भुलान्यो ।।१ ।।
तोय तेल ज्यौं मेल न तनको, उपज खपज मैं सुखदुख मान्यो ।
पुनि परभावनको करता ह्वै, तैं तिनको निज कर्म पिछान्यो ।।२ ।।
नरभव सुथल सुकुल जिनवानी, काललब्धि बल योग मिलान्यो ।
`दौल' सहज भज उदासीनता, तोष-रोष दुखकोष जु भान्यो ।।३ ।।