निरखत सुख पायौ जिन मुखचन्द

From जैनकोष

निरखत सुख पायौ जिन मुखचन्द ।।टेक. ।।
मोह महातम नाश भयौ है, उर अम्बुज प्रफुलायौ ।
ताप नस्यौ बढि उदधि अनन्द।।१ ।।निरखत. ।।
चकवी कुमति बिछुर अति विलखै, आतमसुधा स्रवायौ ।
शिथिल भए सब विधिगन फन्द।।२ ।।निरखत. ।।
विकट भवोदधिको तट निकट्यौ, अघतरुमूल नसायौ ।
`दौल' लह्यौ अब सुपद स्वछन्द।।३ ।।निरखत. ।।