मानुष जनम सफल भयो आज

From जैनकोष

मानुष जनम सफल भयो आज
सीस सफल भयो ईश नमत ही, श्रवन सफल जिनवचन समाज।।मानुष. ।।
भाल सफल जु दयाल तिलकतैं, नैन सफल देखे जिनराज ।
जीभ सफल जिनवानि गानतैं, हाथ सफल करि पूजन आज ।।मानुष. ।।१ ।।
पाँय सफल जिन भौन गौनतैं, काय सफल नाचैं बल गाज ।
वित्त सफल जो प्रभुकौं लागै, चित्त सफल प्रभु ध्यान इलाज ।।मानुष. ।।२ ।।
चिन्तामणि चिंतित-वर-दाइंर्, कलपवृक्ष कलपनतैं काज ।
देत अचिंत अकल्प महासुख, `द्यानत' भक्ति गरीबनिबाज ।।मानुष. ।।३ ।।