Actions

अरे हो अज्ञानी तूने कठिन मनुषभव पायो

From जैनकोष

(राग मल्हार)
अरे हो अज्ञानी तूने कठिन मनुषभव पायो ।।टेक ।।
लोचनरहित मनुषके करमें, ज्यों बटेर खग आयो ।।१ ।।
सो तू खोवत विषयनमाहीं, धरम नहीं चित लायो ।।२ ।।
`भागचन्द' उपदेश मान अब, जो श्रीगुरु फरमायो ।।३ ।।