री! मेरे घट ज्ञान घनागम छायो

From जैनकोष

री! मेरे घट ज्ञान घनागम छायो
शुद्ध भाव बादल मिल आये, सूरज मोह छिपायो ।।री. ।।
अनहद घोर घोर गरजत है, भ्रम आताप मिटायो ।
समता चपला चमकनि लागी, अनुभौ-सुख झर लायो ।।री. ।।१ ।।
सत्ता भूमि बीज समकितको, शिवपद खेत उपायो ।
उद्धत भाव सरोवर दीसै, मोर सुमन हरषायो ।।री. ।।२ ।।
भव-प्रदेशतैं बहु दिन पीछैं, चेतन पिय घर आयो ।
`द्यानत' सुमति कहै सखियनसों, यह पावस मोहि भायो ।।री. ।।३ ।।