लागा आतमसों नेहरा

From जैनकोष

लागा आतमसों नेहरा
चेतन देव ध्यान विधि पूजा, जाना यह तन देहरा।।लागा. ।।१ ।।
मैं ही एक और नहिं दूजो, तीन लोकको सेहरा ।।लागा. ।।२ ।।
`द्यानत' साहब सेवक एकै, बरसै आनँद मेहरा ।।लागा. ।।३ ।।