भलो चेत्यो वीर नर तू, भलो चेत्यो वीर

From जैनकोष

(राग सोरठ)
भलो चेत्यो वीर नर तू, भलो चेत्यो वीर ।।टेक ।।
समुझि प्रभुके शरण आयो, मिल्यो ज्ञान वजीर ।।भलो. ।।
जगतमें यह जनम हीरा, फिर कहाँ थो धीर ।
भलीवार विचार छांड्यो, कुमति कामिनी सीर ।।१ ।।भलो. ।।
धन्य धन्य दयाल श्रीगुरु सुमरि गुणगंभीर ।
नरक परतैं राखि लीनों, बहुत कीनी भीर ।।२ ।।भलो. ।।
भक्ति नौका लही भागनि, कितक भवदधि नीर ।
ढील अब क्यों करत `भूधर', पहुँच पैली तीर ।।३ ।।भलो. ।।